اهمیت رویدادی پاسخ موشکی سپاه پاسداران به تروریست های داعش به میزانی هست که این موضوع را در مدت زمان کوتاهی به ترند سوم گوگل تبدیل انجام.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما