اهمیت رویدادی پاسخ موشکی سپاه پاسداران به تروریست های داعش به میزانی هست که این موضوع را در مدت زمان کوتاهی به ترند سوم گوگل تبدیل انجام.
منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما